การเปลี่ยน/คืนสินค้า

1.ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น
ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า สินค้ามีตำหนิ ใช้การไม่ได้และ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้

2.ห้ามการเปลี่ยนใจ
ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้

3.นโยบายการคืนเงิน
สินค้าทุกชิ้นที่สั่งซื้อมีการรับประกัน 7 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ
หากตรวจพบภายหลังว่าสินค้าที่ได้รับอยู่ในสภาพชำรุด เสียหาย ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯเพื่อเปลี่ยนสินค้าใหม่หรือขอคืนสินค้าภายในระยะเวลา 7 วัน

4.กระบวนการเปลี่ยน/คืนสินค้า
-ถ่ายรูป หรือวิดีโอหีบห่อสินค้า สินค้าที่ชำรุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน
-ติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯผ่านช่องทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ หรือ line@ โดยแนบรูปถ่ายหรือวิดีโอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ
-ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่ขนส่งจะเข้าไปจัดส่งสินค้าใหม่และรับสินค้าที่มีปัญหาคืนภายใน 2-3 วันทำการ
-กรณีที่ท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วและต้องการขอคืนสินค้า บริษัทฯจะโอนเงินค่าสินค้าคืนเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งภายใน 3-5 วันทำการหลังจากเจ้าหน้าที่ขนส่งเข้ารับสินค้าคืน

5.ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า
กรณีสินค้าชำรุดเสียหายโดยทางร้าน ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า
เว้นแต่ผู้ซื้ออยากเปลี่ยนสินค้า ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนสินค้า